parez logo

Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás obzvlášť dôležitá. Z tohto dôvodu sme všetky procesy spracovania osobných údajov našich zákazníkov nastavili tak, aby boli plne v súlade s aktuálnou právnou úpravou. V tejto časti sú uvedené základné informácie o podmienkach a zásadách spracovania Vašich osobných údajov. 

Spracovávanie osobných údajov dotknutých osôb je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

V prípade, ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania Vašich údajov, prosím, neváhajte sa na nás obrátiť na e-mailovej adrese obchod@parez.sk, alebo na telefónnom čísle +421 907 285 636.

Čo sú to osobné údaje v zmysle GDPR?

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo identifikovateľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať najmä na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov, špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Teda čokoľvek, čo dokáže identifikovať danú fyzickú osobu, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa fyzickej osoby, e- mail, IP adresa, číslo bankového účtu fyzickej osoby, tiež nimi môžu byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Kto je prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov?

Som Hugo Repáň, živnostník, s miestom podnikania Dr. Jánskeho 25/59, 965 01 Žiar and Hronom, 20. 4. 2000, IČO: 53303687, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti prevádzkuje e-shop www.parez.sk

Vaše osobné údaje na tejto webovej doméne spracovávame ako prevádzkovateľ, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

kontaktné údaje:

obchod@parez.sk
+421 907 285 636
www.parez.sk

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

 1. Zákonne: Vaše údaje v súlade s GDPR a zákonom o ochrane údajov spracúvame iba na právnom základe. Konáme tak iba ak: 
 1. Ste nám udelili súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 2. Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste.
 3. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti ako prevádzkovateľa.
 4. Spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili Vaše životne dôležité záujmy alebo záujmy inej fyzickej osoby.
 5. Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 6. Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
 1. Len za  konkrétne vymedzeným účelom: Získame Vaše osobné údaje len za účelom naplnenia legitímnych účelov súvisiacich s predajom tovaru, ktoré sú konkrétne vymedzené a výslovne uvedené v nadchádzajúcej sekcii. 
 1. V minimálnom rozsahu: Spracúvame len také osobné údaje ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. (prevažne Vaše meno a priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónny kontakt). Vaše citlivé údaje (napr. vašu rasu, etnický pôvod, genetické či zdravotné údaje) nespracúvame.
 1. Spracúvame správne a aktualizované osobné údaje: Správnosť Vašich údajov kontrolujeme, nesprávne údaje mažeme, opravujeme alebo doplňujeme. 
 1. Len po nevyhnutnú dobu: Vaše údaje uchovávame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu spracúvanie. Túto dobu presne definujeme v sekcii V. Dlhšie len pokiaľ je to nevyhnutné na iný účel (napríklad na účel archivácie) zlučiteľný s pôvodným účelom. 
 1. Bezpečne: Zaručujeme Vám primeranú bezpečnosť spracúvanie osobných údajov. Z tohto dôvodu sme prijali náležité technické a organizačné opatrenia: 
 1. Vaše údaje sú uchovávané na zariadeniach chránených heslom, antivírusom a firewallom. 
 2. Všetky osoby, ktoré majú na základe nášho poverenia prístup k Vašim osobným údajom, sme poučili a tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov, ktoré sú v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov
 3. Všetky osoby ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje na základe našich pokynov sú povinné zachovávať mlčanlivosť.

Aké osobné údaje získavame, za akým účelom a na akom právnom základe? 

Ako prevádzkovateľ spracúvame výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 1. Objednávka tovaru v našom e-shope
ZoznamÚčelPrávny základ
meno,priezvisko,adresa (ulica, mesto, poštové smerovacie číslo, štát),telefónny kontakt,e-mailový kontakt,Vaše bankové údajeuzavretie zmluvy,možnosť spracovania objednávky a riadneho doručenia objednaného plnenia (tovaru, služby) klientovi, vystavenia faktúry, ako aj možnosť realizovania úhrady ceny za plnenie a jej spárovanie s objednávkoučlánok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 1. Súťaže/Promoakcie/Ankety, Registrácia na webe
ZoznamÚčelPrávny základ
meno,e-mailový kontaktzapojenie sa do súťaže organizovanej prevádzkovateľom, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry klientovi ako výhercovi, prispôsobenie našej ponuky  individuálnym potrebám klientačlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 1. Cookies
ZoznamÚčelPrávny základ
textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači  alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní,IP adresazapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom klientov a funkcionalitu webstránok, vylepšenie zákazníckej podporyčlánok 6 ods. 1 písm. a) GDPR:dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely
 1. Priamy marketing 
ZoznamÚčelPrávny základ
meno,e-mailová adresaponuka tovarov prostredníctvom elektronickej pošty, odprezentovanie reklamných a marketingových aktivít, odosielanie noviniek, rád, tipov a trikovčlánok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa (v zmysle Recitálu 47 GDPR sa spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu môže považovať za oprávnený záujem prevádzkovateľa,

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, tak takéto osobné údaje po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu budú uchovávané len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

Rovnaký postup je uplatnený aj v prípade spracúvania vašich osobných údajov na základe zmluvného základu. V prípade zmluvy o predaji tovaru sa bude jednať o dobu maximálne desať rokov. 

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej sme povinní vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať.

Poskytujeme Vaše osobné údaje tretím stranám?

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili našej spoločnosti súhlas, písomný pokyn alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti zo strany našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takomto prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne zákonom požadované nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania.

Vaše osobné údaje neprenášame mimo Európsku Úniu

Vaše osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín v zmysle GDPR (krajinám a medzinárodným organizáciám mimo Európskej únie a Európskeho Hospodárskeho priestoru) a ani také poskytovanie neplánujeme. Ochranu vašich osobných údajov považujeme za našu prioritu a z tohto dôvodu by sme neriskovali stratu našej integrity prenosom vašich osobných údajov do krajín, ktoré neposkytujú rovnakú alebo obdobnú úroveň bezpečnosti ochrany osobných údajov ako Slovenská republika.

Spracúvame Vaše osobné údaje: Aké Vám z toho prináležia práva? 

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť, a to:

a) Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii II. „Kto je prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov?“.

b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii II. „Kto je prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov?“.

c) Právo na vymazanie osobných údajov

Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v v sekcii II. „Kto je prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených sekcii II. „Kto je prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov?“, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov: 

 1. nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo
 2. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamy marketingom.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii II. „Kto je prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov?“

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v sekcii II. „Kto je prevádzkovateľom na účely spracúvania osobných údajov?“.

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk .

Ste povinný poskytnúť nám Vaše údaje?

Poskytnutie Vašich osobných údajov je v zásade dobrovoľné, avšak niektoré Vaše osobné údaje sa vyžadujú pre riadne plnenie zmluvy (t.j. pre riadne a včasné poskytnutie tovaru a služby), a preto ak k ich poskytnutiu nedôjde, nebude možné z našej strany riadne plniť povinnosti súvisiace s dodaním tovaru alebo služby.

 1. Na našej stránke Vás neprofilujeme 

Na našich stránkam nevydávame rozhodnutia, ktoré sú založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré majú právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo by Vás mohli podobne významne ovplyvňovať.

Pravidlá používania cookies

Súbory cookie            

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?            

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?       

Tieto webstránky používajú nasledovné typy súborov cookies:

 1. na zapamätanie si používateľských nastavení,
 2. pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a
 3. pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie?     

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie?          

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Účinnosť

Tieto Zásady Ochrany Osobných údajov nadobúdajú účinnosti dňom 15. 4. 2021.

Hugo Repáň – Parez
IČO: 53303687
DIČ: 1126785011

S miestom podnikania: Dr. Jánskeho 25/59, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko
zapísaný v živnostenskom registri č. 680-23339 na Okresnom úrade Žiar nad Hronom

Shopping Cart