parez logo

Reklamačný poriadok e-shopu Parez pre spotrebiteľov

(Zodpovednosť za vadné plnenie, záruka, reklamácie)

V prípade reklamácie produktov, vyplňte nasledujúci reklamačný formulár, ktorý si stiahnite tu. Prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle +421 907 285 636 alebo na e-mailovej adrese: obchod@parez.sk 

Vyplnený reklamačný formulár odporúčame vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou- doporučene alebo kuriérskou službou). Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Okrem tovaru je však nutné priložiť buď doklad o kúpe, záručný list, alebo iným vierohodným spôsobom preukázať, že ste tovar zakúpili u nás.

Tovar zašlite na nasledujúcu adresu:
Hugo Repáň – Parez
Dr. Jánskeho 25/59
965 01 Žiar nad Hronom
Slovensko

 Článok I – Pojmy

PredávajúciFyzická osoba konajúca na základe živnostenského oprávnenia: Hugo Repáň – Parez, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet, ako aj prostredníctvom inej osoby konajúcej v jej mene alebo z jej poverenia a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar.
SpotrebiteľFyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.parez.sk a ktorej tento Tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania
 KupujúciOsoba ktorá nakupuje Tovar prostredníctvom internetového obchodu na Doméne www.parez.sk
E-shopInternetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.parez.sk
TovarTovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu
ObjednávkaÚkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar v E-shope
CenaCelková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar, ktorý si Spotrebiteľ objednal a je uvedený v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny Dopravného
ReklamáciaUplatnenie práv zo zodpovednosti za vady
Občiansky zákonníkZákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon o ochrane spotrebiteľaZákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľkuZákon č. 102/2014 Z. z., Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Obchodný zákonníkZákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok II – Základné ustanovenia

 1. Predávajúci týmto Reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa a §3 odst.1 písm. l)  Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, riadne informuje Spotrebiteľa o svojej zodpovednosti za vady tovaru a podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv. 
 1. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 1. Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke e-shopu. Uzavretím zmluvy prostredníctvom e-shopu predávajúceho, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvnej dokumentácie medzi spotrebiteľom a predávajúcim. V prípade rozporu medzi Všeobecnými obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom má v prípade reklamácií prednosť Reklamačný poriadok.
 1. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim je podnikateľ  ( podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka). Takýto právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

Článok III – Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 3. tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 4. je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 1. Predávajúci taktiež zodpovedá za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (§ 619 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Záručná doba je 24 mesiacov (§ 620 Občianskeho zákonníka).
 1. Pri použitých veciach  predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V tomto prípade je záručná doba 12 mesiacov (§ 619 ods. 1 a § 620 ods. 2 Občianskeho zákonníka).
 1. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka).
 1. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Článok IV – Právo spotrebiteľa na reklamáciu

 1. V prípade výskytu vady tovaru ktorá je odstrániteľná môže spotrebiteľ predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať: 
 1. bezplatné, riadne a včasné opravenie vady 
 2. výmenu tovaru za tovar bezvadný, ak tým nevzniknú predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 1. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 1. V prípade výskytu vady ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, môže spotrebiteľ:
 1. požadovať výmenu tovaru za tovar bezvadný
 2. odstúpiť od zmluvy (vrátenie peňazí)
 1. Rovnaké práva ako v odst. 3 tohto článku prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 1. V prípade výskytu iných neodstrániteľných vád, môže spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. 
 1. Ak má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na spotrebiteľovi, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Článok V – Postup pri uplatňovaní reklamácie

 1. V prípade reklamácie produktov, môže spotrebiteľ vyplniť nasledujúci reklamačný formulár, ktorý je dostupný tu. Spotrebiteľ taktiež môže kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle +421 907 285 636 alebo na e-mailovej adrese: obchod@parez.sk
 1. Vyplnený reklamačný formulár predávajúci odporúča odoslať na e-mailovú adresu obchod@parez.sk a taktiež vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka s reklamovaným tovarom, ktorý spotrebiteľ zašle na adresu predávajúceho: Hugo Repáň – Parez, Dr. Jánskeho 25/59, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko
 1. Spotrebiteľ je povinný vierohodným spôsobom preukázať, že bol tovar zakúpený na e-shope predávajúceho. Môže tak učiniť priložením dokladu o kúpe do odosielaného balíka, odoslaním tohto dokladu na e-mailovú adresu predávajúceho alebo iným vhodným spôsobom. 
 1. Spotrebiteľ si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu. Priame náklady na dodanie tovaru na adresu, znáša spotrebiteľ. Pri oprávnenej a uznanej reklamácií má však spotrebiteľ nárok na preplatenie týchto vynaložených nákladov. Žiadosť o preplatenie spotrebiteľ môže podať na e-mailovej adrese: obchod@parez.sk
 1. Upozornenie: Náklady na dopravu, dodanie a poštovné predávajúci hradí spotrebiteľovi len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ.

Článok VII – Lehota pre vybavenie reklamácie

 1. Predávajúci alebo ním poverená osoba je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa), avšak iba v prípade, že sa reklamácia ukáže ako dôvodná. 
 1. Ak dôjde k prevzatiu reklamovaného tovaru v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, začne sa lehota na vybavenie reklamácie počítať až odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. 
 1. Pokiaľ by Predávajúci odmietol tovar prevziať. Lehota na vybavenie reklamácie začne plynúť od momentu, kedy predávajúci tovar neprevzal, prípadne prevzatiu zabránil.
 1. Predávajúci je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie (v zm. § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Túto povinnosť má aj záručný servis (v zm. § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 1. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (§ 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.
 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie (v zm. § 18 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa). Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vyjadrenie pracovníka povereného na vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie.
 1. Lehota na vybavenie reklamácie začína bežať dňom nasledujúcim po uplatnení reklamácie kupujúcim a teda dňom prevzatia zásielky predávajúcim. Podmienkou je, že spotrebiteľ k vybaveniu reklamácie poskytol predávajúcemu súčinnosť, teda že umožnil preskúmanie reklamovaného výrobku.

Článok VIII – Spôsob vybavenia reklamácie

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže zamietnuť reklamáciu iba na základe výsledkov odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ takýto tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie a preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie.
 1. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak si všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.

Článok IX – Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. 
 1. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je:
 1. Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese: Inšpektorát SOI  so sídlom v Banskej BystriciDolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1, Odbor výkonu dozoru alebo 
 2. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 ), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. 
 1. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/  
 1. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Článok X – Účinnosť

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosti dňom 12. 4. 2021.

Hugo Repáň – Parez
IČO: 53303687
DIČ: 1126785011

S miestom podnikania: Dr. Jánskeho 25/59, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovensko
zapísaný v živnostenskom registri č. 680-23339 na Okresnom úrade Žiar nad Hronom

Shopping Cart